Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap VIII – oddymianie klatek schodowych.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2020-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap VIII – oddymianie klatek schodowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap VIII – oddymianie klatek schodowych. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie oddymiania klatek schodowych wraz z pracami towarzyszącymi, za wyjątkiem oddymiania klatki schodowej K9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (Załącznik nr 2 do SIWZ) wykonana przez Autorską Pracownię Macieja Małachowicza z siedzibą: ul. Parafialna 16, 52-233 Wrocław obejmująca: 1) projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę - Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr 668/13 z dnia 09.10.2013 r. oraz Pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 205/N/2017 z dnia 16.03.2017 r., 2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 3) przedmiar robót; stanowiący jedynie element pomocniczy, a nie podstawowy, podczas realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45343100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną