Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W zakres zadania będzie wchodziło opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano-montażowe związane z realizacją zadania pn: „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie”. Lokalizacja: Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola przy ulicy Dobrzeńskiej – dzielnica Brzezie. Ulica Dobrzeńska posiada przekrój uliczny o następujących parametrach: - jezdnia szerokości 6,00m - obustronny chodnik szerokości 2,50m. Odwodnienie powierzchni jezdni i chodników odbywa się powierzchniowo poprzez istniejące ścieki przykrawężnikowe i wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zakres rzeczowy m.in.: 1) Projekt i budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – dzielnica Brzezie ETAP I obejmujący: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym - tj. projektu budowlano-wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru oraz innych materiałów, które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót. Wartość wynagrodzenia za wykonanie etapu I określona w ofercie nie może być wyższa niż 20 % całkowitej ceny oferty pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. ETAP II obejmujący: wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową wraz z pełnienie nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów, a także zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz części II SIWZ - wzoru umowy. 1.2 Dokładany opis przedmiotu zamówienia: Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego i wykonawczego: a. przebudowy warstw konstrukcyjnych jezdni oraz chodników w niezbędnym zakresie z dostosowaniem do funkcji wyniesionego przejścia dla pieszych b. opracowania projektu tymczasowej (na czas realizacji robót) oraz docelowej organizacji ruchu, c. uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii m.in. z właścicielami urządzeń obcych, instytucjami samorządowymi, organami nadzoru budowlanego dotyczącymi: pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do wykonania inwestycji, realizacji robót oraz dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego. d. w niezbędnych przypadkach – związanych z kolizją konstrukcji jezdni bądź chodników, miejsc postojowych - przebudowę kolidujących sieci obcych (m.in. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne) e. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiającemu. Dokumentacja projektowa obejmuje : 1) sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej – 4 egz., 2) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych – 2 egz., 3) przygotowanie przedmiarów robót – po 2 egz.; 4) wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu – 4 egz., 5) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż – 2 egz. ( jeżeli będzie taka konieczność), 6) w razie konieczności pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę, 7) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu – 2 egz. 8) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do odczytania w programie NORMA. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym: - uzgodnienie projektu wykonawczego branży drogowej z właściwymi organami administracji architektoniczno - budowlanej, gestorami sieci i urządzeń, Zamawiającym, - zatwierdzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu z organem zarządzającym ruchem, - przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy. Etap II – wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach zadania „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej – Dzielnica Brzezie” Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę w ramach etapu I i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Prace będą obejmowały m.in.: - Przebudowę chodnika w niezbędnym zakresie wraz z krawężnikami i obrzeżami, - Przebudowa warstw konstrukcyjnych jezdni oraz chodników w niezbędnym zakresie z dostosowaniem do funkcji wyniesienia przejścia dla pieszych, - Budowę wyniesionego przejścia dla pieszych, - Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego ( m.in. oznakowanie poziome, pionowe) - Ewentualną przebudowę innych elementów i sieci niezbędnych do prawidłowego wykonania robót i funkcjonowania drogi. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie prowadził Nadzór autorski poprzez wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo w poniższym zakresie : - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, - uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, - ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, - udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, - wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, - bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren - budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie celem rozstrzygnięcia wszelkich , pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów, a także zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponadto: 1) uwzględnienie w kosztach ogólnych ewentualny koszt tymczasowych dróg dojazdowych oraz naprawę dróg publicznych, 2) zapewnienie odpowiednich nadzorów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy 3) wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych do zabudowy, jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, z zakupem i transportem na własny koszt. 4) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem polskim pozwoleń, decyzji administracyjnych łącznie z pozwoleniem na użytkowanie. 5) uporządkowanie terenu budowy/inwestycji, tj. usunięcie dzikich wysypisk, 6) wypełnienie obowiązków nałożonych w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach administracyjnych. 7) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia poszczególnych etapów robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zatwierdzenia przez właściwy organ zarządzający ruchem - Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej oraz przekazania 1 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej (nośnik CD) Zamawiającemu. Uwagi dodatkowe: 1) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. 2) Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań. 3) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 4) Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 5) Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 6) Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. 7) W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już potrzebne. 8) Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem. 9) Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 10) Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 11) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru. 12) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. 13) Wykonawca zapewni, że projekt będą wykonywały oraz robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane, wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego we wszystkich specjalnościach wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik do SIWZ. 14) Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, określonej w protokole odbioru końcowego. Okres gwarancji wykonawcy i rękojmi dla niniejszego zadania wynosi nie mniej niż 60 miesięcy. Gwarancja i rękojmia, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu przez Wykonawcę części robót wynosi nie mniej niż 60 miesięcy. 15) Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego – np. energetyczne linie napowietrzne, jak również inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót, jak również uzgodnić terminy, technologię i nadzór nad prowadzonymi robotami. Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami, administratorami lub posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w wartości oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu (tzn. wpłaci m.in. niezbędne kaucje gwarancyjne; odszkodowania za wyrządzone w trakcie realizacji robót szkody, itp.). 16) Powyższe zasady opisane w pkt. 17) stosuje się także w odniesieniu do terenów będących w posiadaniu osób prywatnych. 17) Odbiór końcowy zadania nastąpi po zrealizowaniu całości prac objętych przedmiotem Umowy oraz dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej. 18) Jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia w niniejszym postępowaniu – także w programie funkcjonalno-użytkowym służącym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych. Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty (art. 89 ust 1 pkt 2). W niektórych przypadkach zamawiający wprowadził obowiązek dodatkowego opisania danego szczegółu oferty równoważnej z wykazaniem w treści oferty spełnienia wymagań rozwiązania równoważnego przyjętego przez zamawiającego w tym postępowaniu. Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (zamawiający lub wykonawca) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej siwz i opisu przedmiotu będą stanowiły między innymi o tym, czy zamawiający może dopuścić rozwiązanie równoważne czy też nie (art. 144 ust 1 pkt 1 u.p.z.p.). Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały prowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.p.z.p. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych powyżej musi dodatkowo wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających w wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale. Rozwiązanie równoważne przyjęte przez wykonawcę nie może zmieniać założeń projektowych, na które Zamawiający nie wyraża zgody na obecnym etapie postępowania. Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej o parametrach technicznych i jakościowo nie gorszych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w programie funkcjonalno-użytkowym, Ponadto muszą być: 1) kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, 2) spełniać te same funkcje, 3) spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, 4) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. 19) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040, t.j. ze zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących: - roboty przygotowawcze, - ziemne, - odwodnienie korpusu drogowego, - podbudowy, - nawierzchnie, - roboty wykończeniowe, - urządzenia bezpieczeństwa ruchu, - elementy ulic. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo właściwe zapisy umowy. 20) Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.) 21) Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien dysponować osobami: (1) Kierownik Budowy (kierownik robót branży drogowej) – posiadający: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, t.j. z późn. zm.); (2) Projektant branży drogowej – posiadającym: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, t.j. z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną