Budowa systemu domofonowo-radiowęzłowego i oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), systemu sygnalizacji pożaru w budynku penitencjarnym Aresztu Śledczego w Opolu

Areszt Śledczy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-033 Opole, ul. Sądowa
 • Telefon/fax: tel. 774 545 647 , fax. 774 539 741
 • Data zamieszczenia: 2020-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Opolu
  ul. Sądowa 4
  45-033 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 545 647, fax. 774 539 741
  REGON: 59913200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-opolu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa systemu domofonowo-radiowęzłowego i oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), systemu sygnalizacji pożaru w budynku penitencjarnym Aresztu Śledczego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu domofonowo-radiowęzłowego i oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), systemu sygnalizacji pożaru w budynku penitencjarnym Aresztu Śledczego w Opolu przy ul. Sądowej 4, 45-033 Opole według wymagań określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza składanie przez wykonawców ofert częściowych. Powyższe zamówienie jest podzielone na części. wg. poniższego zestawienia: Część 1- Budowa systemu domofonowo-radiowęzłowego w budynku penitencjarnym Aresztu Śledczego w Opolu, Część 2 - Budowa systemu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), systemu sygnalizacji pożaru w budynku penitencjarnym Aresztu Śledczego w Opolu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną