Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem

Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ogród Zoologiczny
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-094 Opole, ul. Spacerowa
 • Telefon/fax: tel. 077 4542858, 4564267 , fax. 774 564 264
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny
  ul. Spacerowa 10
  45-094 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4542858, 4564267, fax. 774 564 264
  REGON: 53057557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: 1.Przygotowanie terenu i zabezpieczenie budowy. 2.Budowa obiektów podstawowych (budynek dla dużych kotów wraz z okólnikami oraz kładką pieszą nad akwenem). 3.Wykonanie sieci i instalacji. 4.Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych oraz ogrodzenia wybiegów. 5.Obsługa geodezyjna. 6.Przeprowadzenie prób, odbiorów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną