BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 385 W KM 86+528,25 WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 385 OD KM 85+339 DO KM 86+755

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA PRZEPUSTU POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 385 W KM 86+528,25 WRAZ Z MODERNIZACJĄ DW 385 OD KM 85+339 DO KM 86+755
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przepustu w km 86+528,25 wraz z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku od km 85+339 do km 86+755” zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.11.10.00-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45.22.10.00-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej. 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu b) Wykonanie robót pomiarowych – obiekt liniowy c) Mechaniczną ścinkę drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc d) Mechaniczną rozbiórkę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych e) Mechaniczną rozbiórkę podbudowy z kruszyw kamiennych na poszerzeniach f) Częściowa rozbiórka przepustu rurowego betonowego (ścianek czołowych), wraz z wypełnieniem przelotu betonem (zaślepienie istniejącego przewodu przepustu) g) Budowa nowego przepustu fi 1000mm z rury polipropylenowej, karbowanej z wykonaniem fundamentu kruszywowego i umocnieniem kostką kamienną wlotów i wylotów oraz skarp przepustu. h) Demontaż barier drogowych, znaków drogowych i słupków stalowych z odwiezieniem na bazę Zamawiającego i) Wykonanie robót ziemnych z transportem urobku na składowisko wykonawcy lub wysypisko j) Wykonanie koryta cieku oraz rowów – wykonanie nowych rowów z likwidacją istniejących. k) Mechaniczne plantowanie skarp i dna rowów l) Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m) Wykonanie warstwy odsączającej n) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych – pod przepustem, pod zjazdami i na poszerzeniach o) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego pod warstwę podbudowy zasadniczej z AC p) Wykonania podbudowy z AC22P q) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwy bitumiczne r) Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W s) Ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11S t) Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego – pobocza i zjazdy u) Wykonanie przepustów pod zjazdami wraz z umocnieniem wlotów i wylotów kostką granitową v) Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w) Wykonanie oznakowania pionowego x) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – bariery energochłonne, słupki prowadzące U1a UWAGA! Szczegółowy zakres zamówienia zawarty przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną