Budowa oświetlenia zewnętrznego Placu Zabaw przy ul. Kwoczka i Poliwody.

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia zewnętrznego Placu Zabaw przy ul. Kwoczka i Poliwody.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie sieci oświetleniowej placu zabaw przy ul. J. Kwoczka i ul. F. Poliwody w Opolu, składającą się z 3 szt. latarń oświetleniowych, linii kablowej o długości ok. 67m. Ponadto należy wykonać elementy inteligentnego systemu sterowania oświetleniem z montażem w każdym słupie sterownika GLC, obsługą geodezyjną z numerem serownika przypisanym do współrzędnych, wykonaniem numeracji latarń i paska koloru RAL 2004 umieszczonego na wysokości 2 m na latarniach oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym słupów metodą anodowania gr. min 25µm oraz wykonaniem do wysokości 0,35 m powłoki elastomerem poliuretanowym wraz z powłoką „antyplakat” do wysokości 2 m. Wykonanie instalacji uziemiającej konstrukcję każdego słupa bednarką Fe/Zn 30 x 4 mm mocowaną do wewnętrznej śruby słupa oraz zagęszczeniem gruntu i uporządkowaniem terenu po budowie. Oznaczenie latarń w kolejności, począwszy od numeru na istniejącej latarni zasilającej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną