Budowa śluzy sanitarnej dla karetek pogotowia przy budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31 - II

Powiat Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja
 • Telefon/fax: tel. 77 54 15 101 , fax. 77 54 15 103
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski
  ul. 1 Maja 29
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 15 101, fax. 77 54 15 103
  REGON: 53141258500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatopolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa śluzy sanitarnej dla karetek pogotowia przy budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31 - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa śluzy sanitarnej dla karetek pogotowia przy budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31” wraz ze zmianą sposobu użytkowania przebudowywanej części zgodnie z dokumentacją projektową oraz SIWZ, w zakresie umożliwiającym użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakres i rodzaj robót obejmuje : 1) Rozbiórki i demontaż, 2) Budowę żelbetowej wiaty podjazdu dla karetek szpitalnych, w tym jednego stanowiska dla stacjonującego przy szpitalu pojazdu pogotowia ratunkowego, 3) Przebudowę istniejącego podjazdu na śluzę izolacyjną w celu segregacji pacjentów przyjmowanych do szpitala w czasie zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 i innych chorób zakaźnych, 4) Wykonanie drugiego wejścia do budynku. Szczegółowy zakres prac ujęty jest w dokumentacji budowlano – wykonawczej pn. „Projekt śluzy dla karetek pogotowia przy szpitalu”, wykonanej przez Pracownię Projektową mgr inż. arch. Henryk Witowski, 45-439 Opole, ul. Kalinowa 12, stanowiącej załącznik do SIWZ, w tym: - projekt budowlano-wykonawczy (branża architektoniczno – konstrukcyjna, branża elektryczna), - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża architektoniczno – konstrukcyjna, branża elektryczna), - informacja dotycząca BIOZ. Prace należy wykonać zgodnie z ww. dokumentacją, jak również zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną