Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany w m. Masów – X etap

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich
 • Telefon/fax: tel. 77 4414069 , fax. 77 4414071
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 27
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4414069, fax. 77 4414071
  REGON: 53142158400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 O Opole – Łubniany w m. Masów – X etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zmówienia jest X etap budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1703 O w miejscowości Masów. Obejmuje on odcinek od studni chłonnej Nr 1 do początku opracowania. Niniejszy etap - Etap X - obejmuje następujące roboty: - roboty przygotowawcze, w tym m.in.: o prace geodezyjne, o rozbiórki: elementów istniejącej drogi, nawierzchni, demontaż studni rewizyjnej, studzienki ściekowej i rurociągu betonowego, o karczowanie pni, o roboty ziemne, - roboty zasadnicze, m.in.: o wykonanie podłoży pod kanały, o montaż kanałów z rur PCV o śr. 200 do 315 mm, o montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych śr. 1200 mm, o studzienki ściekowe betonowe śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, włazy kl. D400kN, o chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm szarej, na podsypce z miału bazaltowego, o zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm czerwonej, na podsypce z miału bazaltowego, o dwie zatoki autobusowe z kostki betonowej gr. 8 cm szarej, o wbudowanie krawężników betonowych i obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem, o wykonanie nawierzchni drogi - warstwę wiążącą z betonu asfaltowego na poszerzeniach, o wykonanie podbudów, - roboty towarzyszące, w tym m.in.: o humusowanie, o regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i poboczu, - szczegółowy zakres i wymagania określono w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - opracowania harmonogramu robót, - opracowania Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), - opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z jego zatwierdzeniem) - zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowania dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą oraz przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i zaklauzulowanej, - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, - zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót, - innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze szczegółowej specyfikacji technicznej, - sporządzania dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót ( 1 egz. płyt CD, przekazane wraz z dokumentacja powykonawczą). Koszt powyższych prac obciąży Wykonawcę robót. Ilości robót podane w kosztorysie ślepym/ofertowym mają charakter orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w oparciu o pomiary powykonawcze robót według cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 48 miesięcy. Deklarowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: - minimalny deklarowany okres gwarancji - 48 miesięcy - maksymalny deklarowany okres gwarancji - 60 miesięcy Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną