Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (spełniającej wszystkie wymogi wynikające z polskiego prawa obowiązującego w dniu przekazania przedmiotu umowy w zakresie formy jak i wymaganej procedury ustalonej w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz przepisów związanych na budowę publicznej drogi gminnej 2KDL i 4KDD do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka oraz opracowania wariantowej koncepcji docelowego skrzyżowania planowanej drogi 1KDL i 2 KDL z ul. Częstochowską (DW423). 1.1. Opis stanu istniejącego w obszarze objętym opracowaniem: - ul. Częstochowska droga wojewódzka DW 423 jedna jezdnia po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Nawierzchnia z betonu asfaltowego, pobocze nieutwardzone, po prawej stronie ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni asfaltowej. Brak kanalizacji deszczowej, odwodnienie powierzchniowe na pobocza. - tereny rolnicze. - teren inwestycji objęty mpzp – Uchwała nr XXII/383/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka – obwodnica w Opolu. - dokumentacja pn. „Opracowanie koncepcji budowy wiaduktu w ciągu ul. Częstochowskiej nad linią kolejową” wykonana w 2018 roku – do wglądu z siedzibie MZD w Opolu 1.2. Wytyczne dla Wykonawcy 1) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: a) opracowanie koncepcji docelowego skrzyżowania planowanej drogi 1KDL i 2 KDL z ul. Częstochowską (DW423) w lokalizacji wskazanej w mpzp z korektą wynikającą z koncepcji budowy wiaduktu nad linią kolejową, b) opracowanie mapy do celów projektowych, c) budowę drogi gminnej (2KDL) klasy L z jezdnią o szerokości 7,0 m z chodnikiem i ciągiem rowerowym, odwodnieniem drogi (kanalizacja deszczowa lub rowy przydrożne), obiekt mostowy nad ciekiem Malina, d) budowę drogi gminnej (4KDD) klasy D o szerokości 7,0 m z jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym, odwodnienie powierzchniowe rowami, e) konstrukcję drogi dostosować do kategorii ruchu KR4, f) podział działek w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, g) budowę oświetlenia ulicznego energooszczędnego, 2) Geometria drogi winna uzyskać pozytywną opinię Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 3) Dokumentację projektową oświetlenia ulicznego należy uzgadniać z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. Wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych dla projektowanego oświetlenia przed złożeniem w Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja o/Opole, należy przedłożyć do akceptacji i podpisu w WITiGK UM Opola. 4) Warunki oraz uzgodnienie dokumentacji odwodnienia ulicy należy uzyskać w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 5) Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 6) Wykonawca prac geodezyjnych zobligowany jest przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z operatem technicznym z pomiaru, listę utworzonych i zmodyfikowanych w bieżącym zleceniu obiektów, będących treścią baz danych , o których mowa w art. 4 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz, wykorzystując listę obiektów, wygenerowane pliki danych z roboczej bazy danych, o których mowa w §71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572), w natywnym formacie oprogramowania Geo-Info firmy Systherm w wersji posiadanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Eksport winien zawierać dane bieżących obiektów wraz z obiektami usuniętymi. Operat techniczny, należy przekazać w formie elektronicznej jako wielostronicowy plik tiff z zastosowaniem kompresji jpeg, zachowując pełną czytelność dokumentów oraz (jeżeli została wykonana) w formie analogowej. W przypadku skanowania dokumentów należy, zależnie od zastosowanych barw na oryginale skanowanego dokumentu, zeskanować dokument jako plik kolorowy, czarnobiały, bądź w odcieniach szarości. Pliki powinny mieć rozdzielczości 300 dpi. Nazwy plików winne być określane wg zasady: a. Początek nazwy poszczególnych plików równoznaczny z numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej (np. GiK.6640.1.1111.2015) b. Następny element nazwy pliku występujący po podkreślniku to numer wyróżniający poszczególne dokumenty danego operatu tj.: 1- szkic polowy / zbiór szkiców polowych 2- wykaz współrzędnych / zbiór wykazów współrzędnych 3- protokół / zbiór protokołów 4- opis topograficzny / zbiór opisów topograficznych 5- sprawozdanie techniczne 6- mapa 21- pozostałe dokumenty. 7) Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 8) Wszelkie dokumenty, które składane są w imieniu Zamawiającego i wymagają jego podpisu należy przedłożyć do podpisu minimum 3 dni robocze przed terminem ich złożenia. 9) Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w siedzibie MZD w Opolu 7 dni roboczych przed jego złożeniem w organie I instancji. W przypadku stwierdzenia wad lub braków o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych, należy je uzupełnić przed złożeniem wniosku. Jeżeli wniosek z powodu wad lub braków nie zostanie złożony w terminie umożliwiającym wydanie decyzji przed upływem terminu umowy, wniosek o zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy zostanie rozpatrzony negatywnie. 1.3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: Etap I a) Zakup mapy nieaktualizowanej i opracowanie koncepcji budowy układu dróg publicznych gminnych i skrzyżowania zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym, b) Złożenie koncepcji do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu do zaopiniowania przyjętych rozwiązań, c) Przekazanie Zamawiającemu koncepcji wraz z pozytywnymi opiniami. Uwaga! Płatność za realizację Etapu I oraz przystąpienie do realizacji II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego i projektów wykonawczych nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego koncepcji wraz z pozytywnymi opiniami. Etap II a) Uzyskania map do celów projektowych w skali 1:500 oraz map ewidencji gruntów z informacją terenowo - prawną, b) Wykonania badań geotechnicznych gruntu, c) Wykonania inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych d) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych, e) Opracowania projektu stałej organizacji ruchu z uzyskaniem zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zrid f) Opracowania projektu podziału działek w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, g) Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), h) Opracowanie i złożenie - w imieniu Zamawiającego - wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wniosek o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostanie podpisany przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu po wcześniejszym dostarczeniu przez Wykonawcę: - projektu budowlanego (do wglądu) - zaopiniowanej geometrii drogi, - zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, - kompletu wymaganych uzgodnień i opinii. Powierzchnie działek we wniosku powinny być wpisane w oparciu o uzyskane wypisy z rejestru gruntów lub opracowane mapy podziałowe. i) Opracowanie projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży j) Sporządzenie: - oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, k) Uzyskanie – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych l) Uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie działek (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), m) Dołączenia do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: - wykazu projektów, - oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową. Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy, 1.4. Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy: a) koncepcja z pozytywną opinią WITiGK i MZD w Opolu - 2 egz., b) badania geotechniczne gruntu - 3 egz. c) inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych - 3 egz. d) projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. e) projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz. - 4 egz. (do wniosku o wydanie decyzji zrid) f) wniosek (wraz z kompletem wymaganej dokumentacji) o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz wersja elektroniczna zawierająca kompletny wniosek z załącznikami i kosztorysem szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku, g) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. h) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz. i) specyfikacje techniczne - 4 egz. j) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji (koncepcja, geologia, inwentaryzacja zieleni, projekt docelowej organizacji ruchu, skan kompletu uzgodnień i opinii, projekt budowlany, projekty podziału działek, wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje) w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010) - 2 egz. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydaną przez organ I instancji, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po weryfikacji kompletności dokumentacji (w zakresie ilości egzemplarzy, uzgodnień i opinii oraz zgodności plików dostarczonych na płycie CD lub DVD z złożoną dokumentacją i warunkami zamówienia. 1.5. Wymagany termin opracowania dokumentacji: do dnia 29.11.2019 r. – przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydaną przez organ I instancji. Terminy opracowania i przekazania części dokumentacji zgodnie z Harmonogramem złożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. UWAGA: (1) Wykonawca winien dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia niżej wymienionymi osobami posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane do projektowania w branży: 1) Projektant branży drogowej – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.); 2) Projektant branży mostowej – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności mostowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.); 3) Projektant branży elektrycznej – posiadający uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.); 4) Projektant branży sanitarnej – uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.). W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej lub braku rysunków szczegółowych rozwiązań projektowych, które wynikną na etapie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej usunie te błędy oraz sporządzi dodatkowe szczegółowe rysunki do projektu na polecenie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach gwarancji i rękojmi za wady na własny koszt. (2) Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną