Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska – III etap

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich
 • Telefon/fax: tel. 77 4414069 , fax. 77 4414071
 • Data zamieszczenia: 2018-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 27
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4414069, fax. 77 4414071
  REGON: 531421584
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska – III etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zmówienia jest przebudowa kanalizacji deszczowej na odc. ok 90 m i wykonanie chodnika na odc. 70 m w Raszowej przy ul. Ozimskiej (droga powiatowa Nr 1712 O) Zadanie swoim zakresem obejmuje: - budowa chodnika i roboty drogowe, w tym m.in.: o roboty ziemne i rozbiórkowe, o koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, o podbudowy, o nawierzchnie, o krawężniki i obrzeża na ławach, - kanalizacja deszczowa, w tym m.in.: o roboty pomiarowe, o roboty rozbiórkowe nawierzchni i elementów kanalizacji, o roboty ziemne dla kanalizacji deszczowej, o budowa kanałów z rur PCV śr. 200 do 400 mm, o studnie rewizyjne i studzienki ściekowe, o regulacja studzienek dla zaworów, włazów i kratek ściekowych - oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu Szczegółowy zakres i wymagania określono w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do: - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - opracowanie harmonogramu robót, - opracowanie Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ), - opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem, - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, - zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót, - zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowanie dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą oraz przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, - sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót ( 2 egz. Płyt CD, przekazane wraz z dokumentacją powykonawczą ), - innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze Specyfikacji Technicznych. Koszt powyższych prac obciąży Wykonawcę robót. Ilości robót podane w kosztorysie ślepym/ofertowym mają charakter orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy . Rzeczywista wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w oparciu o pomiary powykonawcze robót według cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 48 miesięcy. Deklarowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: - minimalny deklarowany okres gwarancji - 48 miesiące, - maksymalny deklarowany okres gwarancji - 60 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232130-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną