BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W M. BIERAWA – ETAP I

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 425 W M. BIERAWA – ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa – etap I zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.11.10.00-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45.11.20.00-5 – roboty w zakresie usuwania gleby; 45.23.10.00-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45.23.20.00-2 – roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli; 45.23.30.00-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Planowany zakres robót obejmuje roboty tylko w km 0+793 do km 1+083,3: a) przebudowę drogi wojewódzkiej nr 425 z doprowadzeniem jej do parametrów drogi klasy G, b) budowę ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych po zachodniej (prawej) stronie rogi, c) budowę systemu odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej, d) wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej, e) przebudowę istniejących zjazdów do posesji, f) remont nawierzchni w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi, g) zabezpieczenie sieci kolidujących z zamierzeniem projektowym, h) wycinkę drzew, i) wykonanie docelowej organizacji ruchu. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną