Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap I

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2018-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie lewostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 na wysokości pos. 92 do pos. 82 w km 14+027,05 do km 14+267,00 w m. Gnojna zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem: a) wycinkę drzew, b) budowę chodnika, c) budowę zjazdów, d) przebudowę 2 przepustów drogowych, e) budowę elementów kanalizacji deszczowej. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną