Budowa chodnika przy ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej – opracowanie dokumentacji

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2018-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej – opracowanie dokumentacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę wynikającym z polskiego prawa obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania przetargowego w zakresie formy jak i wymaganej procedury ustalonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami oraz przepisów związanych dla zadania pn.: Budowa chodnika przy ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej – opracowanie dokumentacji. 1.1 Opis stanu istniejącego w zakresie objętym opracowaniem: ul. Centralna - droga powiatowa nr 1763 O, - jedna jezdnia o szer. 6,00m, dwa pasy ruchu, nawierzchnia asfaltowa, chodnik po jednej stronie na wskazanym odcinku, druga strona – nieutwardzone pobocze, - istniejące wpusty drogowe kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej, - oświetlenie jednostronne – własność Tauron Dystrybucja. ul. Lipcowa - droga wewnętrzna, - jedna jezdnia o szer. 4,50m, dwa pasy ruchu, nawierzchnia asfaltowa, chodnik po jednej stronie, druga strona – nieutwardzone pobocze, - istniejące wpusty drogowe kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Lipcowej, - oświetlenie jednostronne – własność Tauron Dystrybucja. 1.2 Wytyczne dla projektanta: 1. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić: a) budowę jednostronnego chodnika o długości ok. 80 m przy działkach 295/117, 575/116 i 699/116, b) połączenie nowego chodnika z istniejącym poprzez przejście dla pieszych przez ul. Lipcową lub Centralną, c) wyznaczenie przejścia dla pieszych w granicach istniejącego pasa drogowego ul. Centralnej lub ul. Lipcowej, d) doświetlenie przejścia zgodnie zobowiązującymi przepisami, e) odwodnienie odcinka jedni na którym zostanie wykonany chodnik do istniejącej kanalizacji deszczowej, f) przeniesienie kolizyjnych sieci, pod pojęciem kolizji rozumie się konieczność naruszenia sieci w trakcie wykonywania prac przy realizacji przedmiotowego zadania. Jeśli w trakcie prac nie zaistnieje potrzeba przeniesienia sieci przyjmuje się brak kolizji. 2. Geometria drogi powinna zostać zaopiniowana w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 3. Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 4. Warunki oraz uzgodnienie dokumentacji budowy odwodnienia należy uzyskać w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 5. Dokumentację projektową doświetlenia przejścia należy uzgadniać z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. 6. Wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych przed złożeniem w Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja o/Opole, należy przedłożyć do akceptacji i podpisu w MZD w Opolu. 7. Wykonawca prac geodezyjnych zobligowany jest przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z operatem technicznym z pomiaru, listę utworzonych i zmodyfikowanych w bieżącym zleceniu obiektów, będących treścią baz danych , o których mowa w art. 4 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz, wykorzystując listę obiektów, wygenerowane pliki danych z roboczej bazy danych, o których mowa w §71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572), w natywnym formacie oprogramowania Geo-Info firmy Systherm w wersji posiadanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Eksport winien zawierać dane bieżących obiektów wraz z obiektami usuniętymi. Operat techniczny, należy przekazać w formie elektronicznej jako wielostronicowy plik tiff z zastosowaniem kompresji jpeg, zachowując pełną czytelność dokumentów oraz (jeżeli została wykonana) w formie analogowej. W przypadku skanowania dokumentów należy, zależnie od zastosowanych barw na oryginale skanowanego dokumentu, zeskanować dokument jako plik kolorowy, czarnobiały, bądź w odcieniach szarości. Pliki powinny mieć rozdzielczości 300 dpi. Nazwy plików winne być określane wg zasady: a. Początek nazwy poszczególnych plików równoznaczny z numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej (np. GiK.6640.1.1111.2015) b. Następny element nazwy pliku występujący po podkreślniku to numer wyróżniający poszczególne dokumenty danego operatu tj.: 1- szkic polowy / zbiór szkiców polowych 2- wykaz współrzędnych / zbiór wykazów współrzędnych 3- protokół / zbiór protokołów 4- opis topograficzny / zbiór opisów topograficznych 5- sprawozdanie techniczne 6- mapa 21- pozostałe dokumenty. 8. Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych. 9. Kopię wniosków o wydanie uzgodnień, opinii i decyzji z potwierdzeniem wpływu lub wysłania należy dostarczyć na bieżąco do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia lub wystąpienia, 10. Wszelkie dokumenty, które składane są w imieniu Zamawiającego i wymagają jego podpisu należy przedłożyć do podpisu minimum 3 dni robocze przed terminem ich złożenia, 11. Wniosek zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w siedzibie MZD w Opolu 7 dni roboczych przed jego złożeniem w organie I instancji. W przypadku stwierdzenia wad lub braków o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych, należy je uzupełnić przed złożeniem wniosku. Jeżeli wniosek z powodu wad lub braków nie zostanie złożony w terminie umożliwiającym zachowanie terminu końcowego, wniosek o zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy zostanie rozpatrzony negatywnie. 1.3 Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje: Etap I 1) Uzyskanie mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz map ewidencji gruntów z informacją terenowo – prawną wraz z wypisem z rejestru gruntów, 2) Pomiary uzupełniające do celów koncepcji, 3) Opracowania koncepcji zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym, 4) Złożenia koncepcji do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu oraz do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola celem zaopiniowania zaproponowanych rozwiązań, 5) Przekazanie Zamawiającemu koncepcji wraz z pozytywnymi opiniami. Uwaga! Przystąpienie do realizacji II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego i projektów wykonawczych nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego koncepcji wraz z pozytywnymi opiniami. Etap II 1) Uzupełnienie mapy do celów projektowych, 2) Badania geotechniczne gruntu, 3) Inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych w przypadku konieczności usunięcia istniejących drzew lub krzewów, 4) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu z uzyskaniem zatwierdzenia przed złożeniem zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 5) Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 6) Opracowanie i złożenie - w imieniu Zamawiającego - wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Wniosek zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę podpisuje Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Wniosek zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę zostanie podpisany po wcześniejszym dostarczeniu przez Wykonawcę: - zaopiniowanej geometrii drogi, - zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, - podpisanego oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 7) Opracowania projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży, 8) Sporządzenia: a. oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, b. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 9) Uzyskanie – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych, 10) Uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie działek (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), 11) Dołączenia do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia: a. wykazu projektów, b. oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową, Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy, 1.4 Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy: 1) koncepcja z proponowanym chodnikiem – 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf – 1 egz. 2) badania geotechniczne gruntu - 3 egz. 3) inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych - 3 egz. 4) projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz. 5) projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz. - 4 egz. do wniosku 6) wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę – 1 kpl. plus 1 kpl. wraz z kosztorysem szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku, 7) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. 8) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz. 9) specyfikacje techniczne - 4 egz. 10) wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji (koncepcja, wypis z ewidencji gruntu, geologia, inwentaryzacja zieleni, projekt stałej organizacji ruchu, projekt budowlany, wniosek pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, uzgodnienia i opinie) w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg) - 2 egz. Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy obejmujący całość przekazanej dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności i zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę do którego nie wniesiono odwołania w ustawowym terminie, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej. Zamawiający zastrzega sobie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego po weryfikacji kompletności dokumentacji (w zakresie ilości egzemplarzy, uzgodnień i opinii oraz zgodności plików dostarczonych na płycie CD lub DVD z złożoną dokumentacją i warunkami zamówienia. 1.5 Wymagany termin opracowania dokumentacji: do dnia 31.10.2018 r. – przekazanie kompletnej dokumentacji z zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz przekazanie zamawiającemu kompletu złożonych dokumentów w wersji elektronicznej. UWAGA: Wykonawca winien dysponować przy realizacji niniejszego zamówienia niżej wymienionymi osobami posiadającymi właściwe uprawnienia budowlane do projektowania w branży: - drogowej bez ograniczeń. W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej lub braku rysunków szczegółowych rozwiązań projektowych, które wynikną na etapie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej usunie te błędy oraz sporządzi dodatkowe szczegółowe rysunki do projektu na polecenie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach gwarancji i rękojmi za wady na własny koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną