Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje budowę centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina zlokalizowanego na Opole ul. Malownicza dz. 1287 obręb 0092 Malina. Przedmiotem inwestycji jest: Etap I – budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, utwardzeniem dojść pieszych do budynku, miejscami parkingowymi, utwardzeniem terenu pod lokalizacje pojemników na odpady, małą architekturą na placu wejściowym (2 ławki, kosz na odpady) Ogólny zakres robót do wykonania w etapie I: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - wykonanie budynku świetlicy osiedlowej, - wykonanie przyłączy do budynków, - wykonanie instalacji wewnętrznych, - wykonanie nawierzchni, - wykonanie elementów małej architektury (2ławki, 1 kosz na odpady), - ukształtowanie terenu, - wykonanie nasadzeń i zakładanie trawników objętych etapem realizacji. Szczegółowy zakres robót został określony w SIWZ oraz dokumentacji technicznej dołączonej do SIWZ – tylko w zakresie ETAPU 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną