Budowa budynku dla antylop wraz z budynkiem biegalnika, okólnikami, wybiegiem dla zwierząt, instalacjami zewnętrznymi: energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji sanitarnej z szambem wybieralnym. I etap – stan surowy zamknięty.

Ogród Zoologiczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ogród Zoologiczny
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-094 Opole, ul. Spacerowa
 • Telefon/fax: tel. 077 4542858, 4564267 , fax. 774 564 264
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny
  ul. Spacerowa 10
  45-094 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4542858, 4564267, fax. 774 564 264
  REGON: 53057557500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku dla antylop wraz z budynkiem biegalnika, okólnikami, wybiegiem dla zwierząt, instalacjami zewnętrznymi: energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji sanitarnej z szambem wybieralnym. I etap – stan surowy zamknięty.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: 1.Przygotowanie terenu i zabezpieczenie budowy. 2.Budowa obiektów podstawowych (budynek dla antylop wraz z okólnikami). 3.Uprzątniecie i wyrównanie terenu. 4.Obsługa geodezyjna. Zamawiający pod pojęciem stan surowy zamknięty rozumie n/w zakres: Budynek schroniska antylop: •Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty i zasypki •Roboty betonowe i zbrojarskie – fundamenty i ściany fundamentowe wraz z izolacjami, wieńce •Roboty posadzkowe – instalacje podposadzkowe, zasypki, izolacje, posadzki •Roboty murowe – wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wraz z osadzeniem nadproży •Roboty konstrukcyjne – wykonanie konstrukcji dachu •Roboty dekarskie – wykonanie połaci dachu wraz z obróbkami i rynnami (bez rur spustowych) •Montaż ślusarki okiennej, drzwiowej oraz świetlików dachowych. Budynek biegalnika: •Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty i zasypki •Roboty betonowe i zbrojarskie – fundamenty i ściany fundamentowe wraz z izolacjami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną