Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Opola w latach 2019 - 2020

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Opola w latach 2019 - 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w należytym stanie technicznym wiat przystankowych w Opolu dla zachowania bezpieczeństwa pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie czystości i estetyki zarówno obiektu jak i powierzchni całego przystanku autobusowego. Rodzaj, zakres prac, lokalizacja Rodzaj: Usługi oraz drobne roboty budowlane w zakresie utrzymania przystanków komunikacji autobusowej. Lokalizacja: wiaty przystankowe zlokalizowane na przystankach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Opola (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy), oraz wszystkich przystanków administrowanych przez MZD w Opolu (załącznik nr 2). Zakres rzeczowy: a) utrzymanie w czystości wiat i ławek przystankowych, b) utrzymanie w czystości przystanków komunikacji autobusowej, c) naprawy bieżące wiat i ławek przystankowych, d) demontaż wiat przystankowych, e) montaż wiat przystankowych zakupionych przez zamawiającego, f) montaż ławek zakupionych przez zamawiającego, g) zabezpieczenie wiat w przypadku uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w skutek zdarzeń losowych (wandalizmu, kolizji drogowych, działania sił natury), h) przenoszenie wiat przystankowych oraz ławek z miejsc pierwotnych w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Definicje: Utrzymanie wiat przystankowych w czystości dotyczy części zewnętrznej i wewnętrznej wiat poprzez mycie ścian, dachu i ławek i polega w szczególności na: • usunięciu z powierzchni wiat nielegalnych naklejek, ogłoszeń, informacji plakatów i innych stałych zanieczyszczeń (kleju, taśm klejących i innych) bez uszkodzenia powłok malarskich powierzchni elementów wiat, • usunięciu graffiti, • osuszeniu umytych powierzchni dla wyeliminowania ewentualnych zacieków dla uzyskania czystości i przejrzystości szyb, czystości konstrukcji wsporczych i dachu oraz estetyki obiektu, • usunięciu wszystkich odłamków szkła będących efektem wybicia szyb w wiacie przystankowej (dotyczy to także odłamków pozostałych w konstrukcji wiaty). Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji - przystanki komunikacji autobusowej powinny być sprzątane w sposób gwarantujący ich czystość. Poprzez sprzątanie należy rozumieć: koszenie, usuwanie chwastów, traw, liści, gałęzi, piasku, błota, gruzu i innych zanieczyszczeń oraz opróżnienie kosza na śmieci stojącego na przystanku. W przypadku oczyszczania przystanków określa się następujące powierzchnie: przystanek z wiatą - od krawężnika jezdni do tylnej ściany wiaty, 15 m od środka wiaty w obie strony lub na całej długości zatoki, 2 m za tylną ścianą wiaty, przystanek ze słupkiem – 4 m od krawężnika jezdni i po 15 m po obu stronach słupka lub na całej długości zatoki. Jeśli przystanek zlokalizowany jest w zatoce należy go oczyszczać na całej długości zatoki. Sprzątaniu podlegają tereny utwardzone, jak i zieleńce wokół wiaty i słupka. Uwaga! Szacunkowo powierzchnia przeznaczona do oczyszczania jednego przystanku komunikacji autobusowej wynosi ok.120,00 m². Naprawy bieżące wiat i ławek przystankowych dotyczą wymiany lub naprawy uszkodzonych lub zużytych elementów (ścianki boczne, ścianka tylna, dach, ławki, deski). Demontaż wiat przystankowych obejmuje demontaż całej wiaty, transport i utylizację wszystkich elementów składowych wiaty przystankowej. Zabezpieczenie wiat w przypadku uszkodzeń lub zniszczeń powstałych wskutek zdarzeń losowych (wandalizmu, kolizji drogowych, działania sił natury) dotyczy interwencji Wykonawcy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej wynikających ze złego stanu technicznego obiektu (uszkodzenia kwalifikujące wiatę do likwidacji) w ciągu doby od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (demontaż zniszczonych elementów wiaty, uporządkowanie terenu, utylizacja materiałów bezużytecznych), Przeniesienie wyznaczonej wiaty przystankowej obejmuje demontaż, transport, załadunek oraz ponowny montaż wiaty istniejącej. Miejsce docelowe ponownego montażu istniejącej wiaty przystankowej może być zlecone przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 20 km. Teren po skończonych pracach należy przywrócić do stanu pierwotnego tzn. wykonać obróbkę nawierzchni peronu oraz usunąć pozostałości ziemi. Montaż wiaty przystankowej, która jest własnością MZD w Opolu obejmuje transport wiaty oraz jej montaż do podłoża za pomocą prefabrykowanych bloków fundamentowych wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego poprzez uprzątnięcie terenu po pracach, usunięcie pozostałości ziemi, wykonanie obróbki nawierzchni peronu przy słupkach (perony wykonane z kostki brukowej, płytek chodnikowych, asfaltu). Malowanie ławek drewnianych - obejmuje malowanie elementów drewnianych ławki, które należy oszlifować a następnie pokryć lakierobejcą w kolorze wskazanym przez zamawiającego. Wymiana deski w ławce – deskę odpowiednich wymiarów, należy pomalować na kolor zbliżony do stanu pierwotnego i przymocować do ławki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a Wykaz cen. UWAGA: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r, poz. 917, t.j. z późn. zm.) Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: 1) Utrzymanie wiat przystankowych w czystości. 2) Utrzymanie czystości na przystankach komunikacji. 3) Naprawy bieżące wiat i ławek przystankowych dotyczą wymiany lub naprawy uszkodzonych lub zużytych elementów (ścianki boczne, ścianka tylna, dach, ławki, deski). 4) Demontaż wiat przystankowych. 5) Zabezpieczenie wiat w przypadku uszkodzeń. 6) Przeniesienie wyznaczonej wiaty przystankowej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy. 2. Zamawiający wymaga dysponowaniem co najmniej następującym sprzętem w celu realizacji zamówienia: a) samochód ciężarowy skrzyniowy, samowyładowczy o ładowności min. 5 ton – 1 szt., b) samochód dostawczy o ładowności do 3,5 ton z możliwością podpięcia przyczepki, przystosowany do przewozu osób i drobnego sprzętu niezbędnego do wykonania usług – 1 szt. c) agregat prądotwórczy - 1 szt. d) przenośna myjka ciśnieniowa – 1 szt. e) cyfrowy aparat fotograficzny – 1 szt. 3. Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.) Wykonawca winien od dnia 01.01.2020 r. uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz 76 ww. ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną