Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn służbowych Zamawiającego

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2019-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn służbowych Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i maszyn służbowych zamawiającego z podziałem na zadania: a) zadanie nr 1 – miasto Opole, ul. Oleska 127, b) zadanie nr 2 – miasto Grodków, ul. Wrocławska 58, c) zadanie nr 3 – miasto Głubczyce, ul. Kościuszki 8, d) zadanie nr 4 – miasto Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 3 zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: - 09.13.21.00-4 - benzyna bezołowiowa, - 09.13.41.00-8 - olej napędowy, - 09.12.20.00-0 – propan – butan (LPG), 2. Podane ilości paliw płynnych są ilościami szacowanymi, które mogą ulec zmniejszeniu w czasie realizacji umowy (zależnie od potrzeb), jednak ogólna ilość zakupionego paliwa nie może przekroczyć ilości: - etylina Pb 95 – 68 400 litrów, - olej napędowy ON – 51 600 litrów, - LPG – 2 400 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną