Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji w województwie opolskim. Rekomendacje dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2030

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-075 Opole, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 77 40 33 600 , fax. 77 40 33 609
 • Data zamieszczenia: 2020-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
  ul. Krakowska 38
  45-075 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 40 33 600, fax. 77 40 33 609
  REGON: 16012870100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji w województwie opolskim. Rekomendacje dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2030
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji w województwie opolskim. Rekomendacje dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2030”. Zamówienie, którego istotą jest zidentyfikowanie ograniczeń dla dyfuzji innowacji w woj. opolskim wraz z rekomendacjami to odpowiedź na wyzwania sformułowane w dokumentach dotyczących Polityki Spójności UE na lata 2021-2027. Opracowanie będące przedmiotem zamówienia stanowi jeden z elementów warunku podstawowego dla wdrażania celu polityki „Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej i w ten sposób jest częścią prac przygotowawczych do perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027. Wyzwaniem jest konieczność prowadzenia polityki opartej na dowodach/ faktach oraz identyfikacji specjalizacji gospodarczej regionów w obszarach potencjalnych przewag konkurencyjnych, do czego niezbędne jest coraz lepsze powiązanie sfery badawczej (B+R) z gospodarką, trafne diagnozowanie własnej pozycji konkurencyjnej, koncentrowanie wsparcia na kluczowych obszarach badań naukowych i technologicznych. Wyniki opracowania mają umożliwić Zarządowi Województwa Opolskiego realną ocenę stanu funkcjonującego w regionie systemu innowacji, jak również wskazać obszary, w których konieczne jest podjęcie działań np. poprzez udzielenie dodatkowego wsparcia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79300000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną