„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Opolskich Instytucji Kultury”

PREDA sp. z o.o. sp. k. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: PREDA sp. z o.o. sp. k.
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-839 Opole, Technologiczna
 • Telefon/fax: tel. +48775449920
 • Data zamieszczenia: 2020-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PREDA sp. z o.o. sp. k.
  Technologiczna 2
  45-839 Opole, woj. opolskie
  tel. +48775449920
  REGON: 36157177200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://preda.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/preda

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Opolskich Instytucji Kultury”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną - 22. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] - 922. Umowy nie wymagają wypowiedzenia. Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2. Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającymi w ramach tego postępowania - 5. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej wysokości. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną